Відділ земельних ресурсів

Колесник Наталія Леонідівна

Землевпорядник 

Контактний телефон: (04343) 2-25-77

Електронна пошта: tsrada@ukr.net

Прийом громадян: понеділок та четвер з 9.00 год. до 12.00 год.

 

Землевпорядник у своїй роботі керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування», Законом України «Про звернення громадян», Земельним кодексом України.

Основні обов’язки землевпорядника селищної ради є здійснення контролю за використанням та охороною земель, додержанням землевласниками та землекористувачами земельного законодавства, встановленого  режиму використання земельних ділянок відповідно до цільового призначення та умов надання. Оформляються договори на право тимчасового користування землею в тому числі на умовах оренди.

Готує та виносить на розгляд ради пропозиції та проекти рішень щодо передачі земельних ділянок у власність або тимчасове користування громадянам та юридичним особам; викупу земельних ділянок для суспільних потреб селищної ради; готуються на розгляд ради проекти висновків щодо вилучення (викупу)та надання земельних ділянок відповідно до Земельного кодексу України.  Надаються довідки фізичним та юридичним особам про наявність земельних ділянок та їх розмір. За дорученням селищного голови розглядаються земельні спори, готуються проекти висновків згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян». Здійснюється помісячний контроль за своєчасною сплатою за оренду землі. Здійснюється на території селищної ради облік та звітність, як державну так і відомчу, у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель та подається у встановленому терміні до відділу Держгеокадастру у Тростянецькому районі.

 До повноважень Тростянецької  селищної ради у галузі земельних відносин належить:

 • розпорядження землями територіальної громади;
 • передача земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб;
 • надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності;
 • вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності;
 • викуп земельних ділянок для суспільних потреб відповідних громад;
 • організація землеустрою;
 • координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;
 • здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержання земельного та екологічного  законодавства;
 • обмеження, тимчасова заборона (зупинка), використання земель громадянами і юридичними особами у разі порушення земельного законодавства;
 • підготовка висновків щодо вилучення земельних ділянок;
 • встановлення та змін меж населеного пункту;
 • вирішення земельних спорів;
 • вирішення інших питань  у галузі земельних відносин.

Відповідно до ст.5 Закону України „Про розмежування земель державної та комунальної власності” передбачено, що територіальні громади реалізують право комунальної власності на землю безпосередньо або через органи місцевого самоврядування.

 Сільські, селищні і міські ради за погодженням з відповідними органами виконавчої влади приймають рішення про розмежування земель державної та комунальної власності в межах населених пунктів та погоджують питання розмежування земель державної та комунальної власності за межами населених пунктів у межах їх територій. Сільські, селищні та міські ради на їх території також погоджують питання розмежування земель державної та комунальної власності за межами населених пунктів. Підставою для проведення робіт, пов’язаних з розмежуванням земель державної та комунальної власності в межах населених пунктів, є рішення сільської, селищної, міської ради.

 Розмежування земель державної та комунальної власності здійснюється за проектами, які за замовленням відповідних сільських, селищних, міських рад, розробляються державними та іншими землевпорядними організаціями.

Обсяг повноважень місцевого самоврядування визначається також законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основи містобудування». Сільська рада, як землевласник, може передавати земельні ділянки із земель комунальної власності у власність громадян і юридичним особам безоплатно і платно. Органи місцевого самоврядування уповноважені управляти майном, що перебуває у комунальній власності.

У повноваження сільської ради входить вилучення земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності та переданні в постійне користування для суспільних та інших потреб, які сприяють розвитку територіальної громади. Але у випадку вилучення земельної ділянки для суспільних потреб власник земельної ділянки не пізніше ніж за рік до майбутнього викупу має бути письмово попереджений сільською радою, яка приймала рішення про її викуп. Викуп здійснюється за згодою власника земельної ділянки.

 Важливою функцією місцевої ради є вилучення земельних ділянок юридичним особам, де найбільше спостерігається порушення земельного законодавства. Юридичні особи, зацікавлені у вилученні земельної ділянки зобов’язані до початку проектування погодити із власниками земельної ділянки і землекористувачами та сільською радою місце розташування об’єкта, розмір земельної ділянки та умови її вилучення. Відповідно керуючись своїми повноваженнями сільська рада  розглядає у місячний термін клопотання і дає юридичний особі дозвіл на підготовку матеріалів погодження місця розташування об’єкта.

Сільська рада як орган місцевого самоврядування без рішення суду не має права втручатися у здійснення власником – фізичною або юридичною особою правомочностей щодо володіння, користування і розпорядження земельною ділянкою. Вона наділена повноваженнями щодо обмеження, тимчасової заборони (зупинення) використання земель  громадянами і юридичними особами лише в разі порушення ними земельного законодавства.

Питання компетенції органів місцевого самоврядування найбільше врегульовані статтями 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Виконавчими органами рад делеговані такі повноваження у галузі земельних відносин:

 • здійснення  контролю за додержанням земельного законодавства, використання та охорони земель;
 • реєстрація суб’єктів права власності на землю, права користування землею і договорів на оренду землі;
 • видача документів, що посвідчують право власності і право користування землею;
 • організація і ведення земельно кадастрової документації;
 • вирішення земельних спорів;
 • тощо.

Повноваження органів місцевого самоврядування у питаннях вирішення земельних спорів  спрямовані на забезпечення законності принципів місцевого самоврядування. Земельне законодавство України, зокрема Земельний кодекс України не визначає переліку питань, спори, яких вирішуються місцевими радами. Можна стверджувати, що  місцеві ради вправі вирішувати спори між громадянами, юридичними особами, в тому числі між власниками землі і землекористувачами, іншими особами, які проживають у населеному пункті. Земельні спори щодо меж земельних ділянок у межах населених пунктів, які перебувають у власності і користуванні громадян, а також щодо додержання громадянами правил добросусідства підвідомчі органам місцевого самоврядування (Ч. 3 ст. 158 Земельного кодексу України). Земельні спори розглядаються органами місцевого самоврядування на підставі заяви однієї із сторін у місячний термін з дня подання заяви за участю зацікавлених сторін, які повинні бути завчасно повідомлені про час і місце розгляду спору.  (Ст. 159 Земельного кодексу України)

Земельні спори розглядаються на сесіях відповідних рад або засіданнях їх виконавчих комітетів. У чинному Земельному кодексі України не існує заперечень проти створення погоджувальних комісій. Тому можливим є дослідження певними посадовими особами ситуації на місці з метою встановлення фактичних обставин порушення суб’єктивних прав заявника. За результатами такого дослідження складаються акти, що підписуються посадовими особами, які брали участь в їх проведенні, та сторонами, між якими існує цей спір. Права та обов’язки сторін при розгляді земельного спору передбачені ст. 160 Земельного кодексу України.

Розгляд земельного спору органом місцевого самоврядування завершується проголошенням рішення. Момент проголошення рішення є часом його прийняття. З моменту проголошення рішення здійснюється відлік п’ятиденного строку, до спливу якого сторонам має бути видане оформлене відповідно до вимог законодавства відповідне  рішення.

У разі незгоди власників землі або землекористувачів з рішенням органу місцевого самоврядування спір вирішується судом.

Контактна інформація