Опікунська рада

зображення українського гкрба в кольоріЗакон України “Про охорону дитинства”

Склад опікунської ради при виконавчому комітеті

Тростянецької селищної ради

Голова опікунської ради:

Максименюк Антоніна Андріївна                         секретар виконавчого комітету  Тростянецької                                                                                                селищної  ради

Заступник голови опікунської ради:

Голенченко Алла Ігорівна                                       голова ветеранської ради  селища

Секретар опікунської ради:

Клименко Олена Миколаївна                                інспектор по соціальному захисту

населення Тростянецької  селищної ради

Члени опікунської ради:

Тарасюк Євгенія Іванівна                                      депутат Тростянецької  селищної ради,

пенсіонер

Слободяник Тетяна Петрівна                                директор НВК с.Демидівка

Паламарчук Любов Олександрівна                    начальник відділу УСЗН                                                                                                                                          Тростянецької РДА

Павленко Катерина Анатоліївна                          депутат Тростянецької  селищної ради,

сімейний лікар

 

ПОЛОЖЕННЯ

про опікунську раду при виконавчому комітеті

Тростянецької селищної ради

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Опікунська рада при виконавчому комітеті Тростянецької селищної ради (далі – опікунська рада) утворюється при органі опіки та піклування, яким є виконавчий комітет Тростянецької селищної ради, та має консультативно-дорадчі функції. Опікунська рада здійснює свою діяльність гласно, відкрито, на принципах демократичності та колегіальності.

1.2. У своїй діяльності опікунська рада керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Правилами опіки та піклування, затвердженими спільним наказом державного комітету у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.06.1999 за № 387/3680), іншими нормативно-правовими актами з відповідних питань та цим Положенням.

1.3. Опікунська рада утворюється у складі 5-7 осіб. До складу опікунської ради входять, посадові особи виконавчих органів Тростянецької селищної ради, працівники закладів охорони здоров’я, соціального захисту, управління Пенсійного фонду, представники громадськості. Склад опікунської ради затверджується рішенням виконавчого комітету селищної ради.

1.4. Опікунську раду очолює голова, який за посадою є секретарем виконавчого комітету Тростянецької селищної ради згідно розподілу обов’язків. Голова опікунської ради має заступника, який у разі відсутності голови опікунської ради виконує його функції.

  1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Завданням опікунської ради є:

2.1. Надання допомоги виконавчому комітету ради у здійсненні ним функцій як органу опіки та піклування щодо соціально-правового захисту повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки.

2.2. Забезпечення особистих та майнових прав та інтересів повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки.

2.3. Сприяння забезпеченню реалізації прав інвалідів, одиноких громадян похилого віку на життя, охорону здоров’я, соціальний захист та соціальне забезпечення.

  1. ФУНКЦІЇ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

Опікунська рада відповідно до покладених на неї завдань:

3.1. Розглядає питання, що стосуються забезпечення особистих, майнових і житлових прав та інтересів осіб, яких рішенням суду визнано недієздатними (обмежено дієздатними) і яким призначено опікуна (піклувальника), та повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки.

3.2. Розглядає та заслуховує інформацію про використання опікунами (піклувальниками) пенсій, що отримують підопічні, прибутків від їхнього майна та грошових вкладів, звітів опікунів (піклувальників) про виконання

покладених на них обов’язків, звітів про збереження та охорону майна, що належить підопічним тощо.

3.3. Розглядає інші питання, віднесені законодавством до компетенції органів опіки та піклування.

  1. ПРАВА ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

Опікунська рада має право:

4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій різних форм власності.

 4.2. Подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав інвалідів, одиноких людей похилого віку, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки.

4.3. Залучати до розв’язання актуальних проблем прав інвалідів, одиноких людей похилого віку, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки, благодійні, громадські організації, суб’єктів підприємницької діяльності (за згодою).

  1. ДІЯЛЬНІСТЬ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

5.1. Основною організаційною формою діяльності опікунської ради є її засідання, які проводяться у разі потреби.

5.2. До участі у засіданнях опікунської ради можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть безпосередню участь у вирішенні конкретного питання.

5.3. Голова, його заступник, секретар та члени опікунської ради працюють на громадських засадах. У разі відсутності члена опікунської ради з поважних причин, за виключенням представників громадськості, його має право представляти посадова особа того ж підрозділу на правах члена ради.

5.4. Засідання опікунської ради та прийняті рішення оформлюються протоколом, який веде секретар опікунської ради. Засідання опікунської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 4 її члени. 5.5. Головуючим на засіданні є голова опікунської ради. У разі відсутності голови опікунської ради засідання веде його заступник.

5.6. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні та секретарем опікунської ради. Рекомендації або загальна думка більшості членів опікунської ради, присутніх на засіданні, стисло формулюються у протоколі, який подається на розгляд виконавчого комітету для прийняття остаточного рішення.

5.7. Опікунська рада у межах своїх повноважень приймає рішення, організовує їх виконання.

5.8. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів опікунської ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови опікунської ради. Окрема думка члена опікунської ради, який голосував проти прийняття рішення, заноситься до протоколу.

  1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

6.1. Підставою для розгляду справ є звернення та документи, що надаються громадянами, організаціями та установами різних форм власності.

 6.2. Голова опікунської ради: – організовує роботу опікунської ради, проводить засідання опікунської ради, підписує протоколи засідань; – веде прийом громадян з питань, що стосуються діяльності опікунської ради; – дає доручення членам опікунської ради та контролює їх виконання; – представляє опікунську раду в установах, організаціях, підприємствах з питань, що належать до її компетенції та повноважень. Голова опікунської ради має право делегувати повноваження членам опікунської ради, секретарю опікунської ради на виконання представницьких обов’язків згідно з чинним законодавством.

6.3. Секретар опікунської ради:

 – веде діловодство опікунської ради, оформляє протоколи засідань опікунської ради;

 – веде прийом громадян, надає роз’яснення з питань, що стосуються діяльності опікунської ради

– готує звіти про роботу опікунської ради;

 – готує витяги з протоколів засідань опікунської ради та довідки з питань, що розглядались;

 – інформує голову опікунської ради щодо питань, що стосуються роботи опікунської ради;

 – виконує інші доручення голови опікунської ради;

– здійснює у межах своїх повноважень зв’язок між посадовими особами виконавчих органів Тростянецької селищної ради, фізичними та юридичними особами з питань, що стосуються діяльності виконавчого комітету селищної ради, як органу опіки та піклування.

 6.4. Члени опікунської ради:

 – беруть участь у засіданнях опікунської ради;

 –  виконують доручення голови опікунської ради.

 6.5. Голова, його заступник, секретар та члени опікунської ради зобов’язані зберігати конфіденційну інформацію, яка стала їм відома під час виконання своїх обов’язків, та іншої інформації, що згідно із законодавством не підлягає розголошенню.

Контактна інформація